ศูนย์อายุรกรรม

ดูแลรักษาผู้ป่วยด้านอายุรกรรมทุกท่านด้วยอายุรแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว, ผู้ป่วยสูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ โดยการค้นหาโรค ให้คำวินิจฉัยอย่างแม่นยำ และให้การรักษาอย่างถูกต้องมีมาตรฐาน รวมไปถึงการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจำปีที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน, วัคซีน, อาหาร และการออกกำลังกาย

คลินิกโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension Clinic)

ความดันโลหิตสูงเป็นหนึ่งในกลุ่มของโรคที่ทำให้เกิดผลแทรกซ้อนของโรคหัวใจและหลอดเลือด อันได้แก่ โรคเส้นเลือดหัวใจ, โรคเส้นเลือดสมองตีบหรือแตก, โรคไต โดยจุดมุ่งหมายของการรักษาภาวะความดันโลหิตสูงเพื่อลดอัตราทุพพลภาพและอัตราตายที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อน การให้การดูแลรักษาโรคร่วมต่างๆ เช่น เบาหวาน ไขมัน ไปควบคู่กัน ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญ นอกจากนี้ผู้ป่วยยังควรได้รับการตรวจการทำงานของอวัยวะสำคัญต่างๆ เช่น ความหนาของหัวใจห้องซ้ายล่าง, การทำงานของไต เป็นต้น การดูแลเฉพาะแต่ความดันโลหิตสูงเท่านั้นจะทำให้ได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นแพทย์จึงต้องตรวจค้นหาภาวะอื่น ๆ ที่อาจพบในตัวผู้ป่วยด้วย เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ภาวะอ้วน โรคเก๊าท์ เป็นต้น


คลินิกโรคเบาหวาน (Diabetes Clinic)

บริการดูแล ประเมินผล รักษา และติดตามผลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจรเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาว

 • ประเมินภาวะเสี่ยงก่อนการเป็นเบาหวาน รวมทั้งวิธีป้องกันโรคเบาหวาน
 • การควบคุมระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงกับคนปกติเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน ทั้งจากการใช้ยาที่ทันสมัยและการปรับพฤติกรรม
 • บริการหญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ให้คลอดทารกอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 • รักษาด้วยเลเซอร์สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นตาเพื่อป้องกันตาบอด
 • ตรวจเท้าเบาหวาน โดยพยาบาลที่ผ่านการอบรมเฉพาะ
 • ให้คำแนะนำด้านการรับประทานอาหารอย่างถูกต้อง โดยนักโภชนาการ
 • ให้บริการตรวจหาและรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน เช่น โรคทางระบบหลอดเลือด การรักษาแผลที่หายยาก โรคไต การรักษาโรคแทรกซ้อนทางระบบประสาท
 • ให้บริการความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
 • ให้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวานประจำปี

 • คลินิกโรคไขข้อและรูมาติสซั่ม (Arthritis & Rheumatic Clinic)

  บริการแก่ผู้ที่มีปัญหาและต้องการการดูแลเกี่ยวกับโรคข้อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 • กลุ่มโรคข้ออักเสบ ได้แก่ ข้ออักเสบจากการติดเชื้อ, โรคเก๊าท์, โรคเก๊าท์เทียม และข้ออักเสบจากรูมาตอยด์
 • กลุ่มโรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ได้แก่ SLE (System Lupus Erythematosus), โรคหนังแข็ง
 • กลุ่มโรคหลอดเลือดอักเสบ
 • กลุ่มโรคข้อเสื่อม
 • กลุ่มโรคปวดหลัง หลังแข็ง
 • กลุ่มอาการปวดจากเนื้อเยื่ออ่อน


 • รายละเอียดแพทย์

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ สุทัศน์ มงคลศุภวาร

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด
  อายุรกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี
  เกียรตินิยมอันดับ 2 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 08:00 17:00
  อังคาร 08:00 17:00
  พุธ 08:00 17:00
  พฤหัสบดี 08:00 17:00
  ศุกร์ 08:00 17:00
  อาทิตย์ 08:00 17:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ ยศวัจน์ รุ่งโรจน์วัฒนา

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรมโรคมะเร็ง
  อายุรกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
  คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  พฤหัสบดี 17:00 20:00
  เสาร์ 13:00 20:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ นพพร วชิรศักดิ์ศิริ

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป 
  เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 08:00 17:00
  อังคาร 08:00 17:00
  พุธ 08:00 17:00
  พฤหัสบดี 08:00 17:00
  ศุกร์ 08:00 17:00
  เสาร์ 08:00 12:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง อรพิน เหลืองทำเหมือน

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรมโรคปอดและทางเดินหายใจ
  อายุรกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบการหายใจ
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อังคาร 07:00 16:00
  พุธ 07:00 16:00
  พฤหัสบดี 07:00 16:00
  ศุกร์ 07:00 16:00
  เสาร์ 08:00 17:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง ณัฐมน เอี่ยมชีรางกูร

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป
  เกียรตินิยมอันดับ2 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ตารางการออกตรวจแพทย์

   

  ไม่มีตารางออกตรวจ


  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง อรพรรณ คงพันธุ์วิจิตร

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรมโรคเลือด
  อายุรกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคเลือด
  เกียรตินิยมอันดับ1 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 09:00 12:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง ศุภวรรณ ศิริวัฒนกุล

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรมโรคข้อและรูมาติซั่ม
  อายุรกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรแพทย์โรคข้อ และรูมาติสซั่ม
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อาทิตย์ 08:00 12:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง นภธร มหามิตร

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรมโรคไต
  อายุรกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรแพทย์โรคไต
  เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 09:00 15:00 สัปดาห์ที่ 1,3,5 สัปดาห์ที่ 2,4 ออกตรวจ 08.00 - 12.00 น.

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ ณัฐบุตร ศรีบุญวรกุล

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  เกียรตินิยมอันดับ1 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อังคาร 17:00 20:00
  ศุกร์ 17:00 20:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ สง่า ถวัลย์วิวัฒนกุล

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป
  แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 08:30 17:30
  อังคาร 08:30 19:00
  พฤหัสบดี 09:00 19:00
  อาทิตย์ 08:30 12:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ อิศวรักษ์ พูลสวัสดิ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป 
  เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 07:00 16:00
  อังคาร 08:00 20:00
  พุธ 08:00 16:00
  อาทิตย์ 08:00 17:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง สาวิกา กีรติธารากุล

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรมโรคไต
  อายุรกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคไต
  แพทยศาสตร์บัณฑิต  DIVINE WORD UNIVERSITY

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 09:00 18:00
  อังคาร 09:30 18:30
  พุธ 09:00 18:00
  พฤหัสบดี 10:00 19:00
  ศุกร์ 09:00 18:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ พีรยุทธ พันธุวดีธร

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป 
   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  พุธ 17:00 22:30

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง สิริวรรณ ทิวถนอม

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรสาขาอายุรศาตร์ โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่
  เกียรตินิยมอันดับ 2 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อังคาร 08:00 16:00
  พุธ 08:00 17:00
  พฤหัสบดี 08:00 20:00
  ศุกร์ 08:00 17:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง จิรารัตน์ เอี่ยมเจริญยิ่ง

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรมโรคไต
  อายุรกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรแพทย์โรคไต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 08:00 17:00
  อังคาร 08:00 17:00
  พุธ 08:00 17:00
  พฤหัสบดี 08:00 17:00
  อาทิตย์ 08:00 17:00


  เวลาทำการ

  OPD 07.00 - 00.00 น.ศูนย์อายุรกรรม โทร. 0-2431-0054,0-2117-4999 ต่อ 2138, 2120
  นอกเวลาทำการติดต่อ ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โทร. 0-2431-0054,0-2117-4999 ต่อ 2156, 2157

  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า


  แพ็กเกจและโปรโมชั่น

  ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download