ศูนย์อายุรกรรม

ดูแลรักษาผู้ป่วยด้านอายุรกรรมทุกท่านด้วยอายุรแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว, ผู้ป่วยสูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ โดยการค้นหาโรค ให้คำวินิจฉัยอย่างแม่นยำ และให้การรักษาอย่างถูกต้องมีมาตรฐาน รวมไปถึงการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจำปีที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน, วัคซีน, อาหาร และการออกกำลังกาย

คลินิกโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension Clinic)

ความดันโลหิตสูงเป็นหนึ่งในกลุ่มของโรคที่ทำให้เกิดผลแทรกซ้อนของโรคหัวใจและหลอดเลือด อันได้แก่ โรคเส้นเลือดหัวใจ, โรคเส้นเลือดสมองตีบหรือแตก, โรคไต โดยจุดมุ่งหมายของการรักษาภาวะความดันโลหิตสูงเพื่อลดอัตราทุพพลภาพและอัตราตายที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อน การให้การดูแลรักษาโรคร่วมต่างๆ เช่น เบาหวาน ไขมัน ไปควบคู่กัน ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญ นอกจากนี้ผู้ป่วยยังควรได้รับการตรวจการทำงานของอวัยวะสำคัญต่างๆ เช่น ความหนาของหัวใจห้องซ้ายล่าง, การทำงานของไต เป็นต้น การดูแลเฉพาะแต่ความดันโลหิตสูงเท่านั้นจะทำให้ได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นแพทย์จึงต้องตรวจค้นหาภาวะอื่น ๆ ที่อาจพบในตัวผู้ป่วยด้วย เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ภาวะอ้วน โรคเก๊าท์ เป็นต้น


คลินิกโรคเบาหวาน (Diabetes Clinic)

บริการดูแล ประเมินผล รักษา และติดตามผลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจรเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาว

 • ประเมินภาวะเสี่ยงก่อนการเป็นเบาหวาน รวมทั้งวิธีป้องกันโรคเบาหวาน
 • การควบคุมระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงกับคนปกติเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน ทั้งจากการใช้ยาที่ทันสมัยและการปรับพฤติกรรม
 • บริการหญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ให้คลอดทารกอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 • รักษาด้วยเลเซอร์สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นตาเพื่อป้องกันตาบอด
 • ตรวจเท้าเบาหวาน โดยพยาบาลที่ผ่านการอบรมเฉพาะ
 • ให้คำแนะนำด้านการรับประทานอาหารอย่างถูกต้อง โดยนักโภชนาการ
 • ให้บริการตรวจหาและรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน เช่น โรคทางระบบหลอดเลือด การรักษาแผลที่หายยาก โรคไต การรักษาโรคแทรกซ้อนทางระบบประสาท
 • ให้บริการความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
 • ให้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวานประจำปี

 • คลินิกโรคไขข้อและรูมาติสซั่ม (Arthritis & Rheumatic Clinic)

  บริการแก่ผู้ที่มีปัญหาและต้องการการดูแลเกี่ยวกับโรคข้อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 • กลุ่มโรคข้ออักเสบ ได้แก่ ข้ออักเสบจากการติดเชื้อ, โรคเก๊าท์, โรคเก๊าท์เทียม และข้ออักเสบจากรูมาตอยด์
 • กลุ่มโรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ได้แก่ SLE (System Lupus Erythematosus), โรคหนังแข็ง
 • กลุ่มโรคหลอดเลือดอักเสบ
 • กลุ่มโรคข้อเสื่อม
 • กลุ่มโรคปวดหลัง หลังแข็ง
 • กลุ่มอาการปวดจากเนื้อเยื่ออ่อน


 • รายละเอียดแพทย์

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ สุทัศน์ มงคลศุภวาร

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด
  อายุรกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี
  เกียรตินิยมอันดับ 2 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 08:00 17:00
  อังคาร 08:00 17:00
  พุธ 08:00 17:00
  พฤหัสบดี 08:00 17:00
  ศุกร์ 08:00 17:00
  อาทิตย์ 08:00 17:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ ยศวัจน์ รุ่งโรจน์วัฒนา

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรมโรคมะเร็ง
  อายุรกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
  คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  พฤหัสบดี 17:00 20:00
  เสาร์ 13:00 20:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ นพพร วชิรศักดิ์ศิริ

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป 
  เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 08:00 17:00
  อังคาร 08:00 17:00
  พุธ 08:00 17:00
  พฤหัสบดี 08:00 17:00
  ศุกร์ 08:00 17:00
  เสาร์ 08:00 12:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง อรพิน เหลืองทำเหมือน

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรมโรคปอดและทางเดินหายใจ
  อายุรกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบการหายใจ
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อังคาร 07:00 16:00
  พุธ 07:00 16:00
  พฤหัสบดี 07:00 16:00
  ศุกร์ 07:00 16:00
  เสาร์ 08:00 12:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง ณัฐมน เอี่ยมชีรางกูร

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป
  เกียรตินิยมอันดับ2 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ตารางการออกตรวจแพทย์

   

  ไม่มีตารางออกตรวจ


  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง อรพรรณ คงพันธุ์วิจิตร

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรมโรคเลือด
  อายุรกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคเลือด
  เกียรตินิยมอันดับ1 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 09:00 12:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง ศุภวรรณ ศิริวัฒนกุล

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรมโรคข้อและรูมาติซั่ม
  อายุรกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรแพทย์โรคข้อ และรูมาติสซั่ม
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อาทิตย์ 08:00 12:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง นภธร มหามิตร

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรมโรคไต
  อายุรกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรแพทย์โรคไต
  เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 09:00 15:00 สัปดาห์ที่ 1,3,5 สัปดาห์ที่ 2,4 ออกตรวจ 08.00 - 12.00 น.

  ชื่อแพทย์ :

  พ.ต.นพ. ฉัตรชัย เลาห์ภากรณ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรมโรคปอดและทางเดินหายใจ
  อายุรกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์
  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบหายใจ
  วุฒิบัตรเวชบำบัดวิกฤต
  เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าฯ

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 10:00 15:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ ณัฐบุตร ศรีบุญวรกุล

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  เกียรตินิยมอันดับ1 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อังคาร 17:00 20:00
  ศุกร์ 17:00 20:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ สง่า ถวัลย์วิวัฒนกุล

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป
  แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 08:30 17:30
  อังคาร 09:00 19:00
  พุธ 08:30 17:30
  พฤหัสบดี 09:00 19:00
  ศุกร์ 08:30 17:30
  อาทิตย์ 08:30 12:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ อิศวรักษ์ พูลสวัสดิ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป 
  เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 07:00 16:00
  อังคาร 08:00 17:00
  พุธ 08:00 17:00
  พฤหัสบดี 13:00 17:00
  อาทิตย์ 08:00 17:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง สาวิกา กีรติธารากุล

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรมโรคไต
  อายุรกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคไต
  แพทยศาสตร์บัณฑิต  DIVINE WORD UNIVERSITY

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 09:00 18:00
  อังคาร 09:30 18:30
  พุธ 09:00 18:00
  พฤหัสบดี 10:00 19:00
  ศุกร์ 09:00 18:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ พีรยุทธ พันธุวดีธร

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป 
   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  พุธ 17:00 22:30

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง สิริวรรณ ทิวถนอม

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรสาขาอายุรศาตร์ โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่
  เกียรตินิยมอันดับ 2 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อังคาร 08:00 17:00
  พุธ 08:00 17:00
  พฤหัสบดี 08:00 17:00
  ศุกร์ 08:00 17:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง จิรารัตน์ เอี่ยมเจริญยิ่ง

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรมโรคไต
  อายุรกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรแพทย์โรคไต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 08:00 17:00
  อังคาร 08:00 17:00
  พุธ 08:00 17:00
  พฤหัสบดี 08:00 17:00
  อาทิตย์ 08:00 17:00


  เวลาทำการ

  OPD 07.00 - 00.00 น.ศูนย์อายุรกรรม โทร. 0-2431-0054,0-2117-4999 ต่อ 2138, 2120
  นอกเวลาทำการติดต่อ ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โทร. 0-2431-0054,0-2117-4999 ต่อ 2156, 2157

  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า


  แพ็กเกจและโปรโมชั่น