โรงพยาบาลมหาชัย 2   ยินดีต้อนรับผู้สมัครรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ และต้องการโอกาสในการแสดงศักยภาพในตัวเองอย่างเต็มที่ พร้อมที่จะพัฒนาทักษะและความก้าวหน้าทางอาชีพ มีความท้าทายที่จะทำงานภายใต้แรงกดดันสูง สนุกกับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและร่วมกันเติบโตอยู่เคียงข้างองค์กรอย่างยั่งยืน อย่างมีสมดุลระหว่างการดำเนินชีวิตและการทำงาน "ดุจคุณคือคนในครอบครัวมหาชัย2"

       โรงพยาบาลมหาชัย 2   เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ทันสมัย ขนาด 120 เตียง หนึ่งในเครือบริษัทมหาชนโรงพยาบาลมหาชัย ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลตั้งแต่ปี 2553

ค่านิยมองค์กร (Core Competency) : TREES

 1. การทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกับทีมงานอื่น (Teamwork and Cross-team Collaboration)
 2. การบริหารความเสี่ยงและการมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย (Risk Management and Safety Awareness)
 3. จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ (Ethics and Integrity)
 4. ความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ลูกค้า (Excellent Service)
 5. การมุ่งเน้นคุณภาพและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Standard Quality Concerned and Continuous Improvement)

สวัสดิการ

คลิกที่ตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด


 • รับสมัครแพทย์ทั้ง Full Time และ Part Time


สอบถามรายละเอียด ติดต่อ :
 คุณสิริพร เรียงเสนา

โทร  088-022-6856  หรือ  0-2117-4999 ต่อ 2608
ขอบเขตงาน
 • ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาชีพ
 • ประเมินผู้ป่วยและดูแลผู้ป่วยให้ถูกต้อง
 • ให้ความรู้ คำแนะนำต่างๆทั้งการดูแล การรักษา ให้แก่ผู้ป่วย หรือญาติ
 • พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพยาบาลอยู่เสมอ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

เงินเดือน    ตามตกลง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร 
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ รักในการช่วยเหลือผู้อื่น
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน

 • ช่วยแพทย์และพยาบาลทำหัตถการ
 • ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย

เงินเดือน    ตามตกลง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร 
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 
 • ผ่านหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : 
www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6
ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อ
มน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน

 • ช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วย 
 • ช่วยพยาบาลทำหัตถการ

เงินเดือน
    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร 
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ  6 เดือน
 • มัมนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2642,2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน

          1. เตรียมห้อง และอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมใช้งาน
          2. รับ – ส่ง อุปกรณ์เครื่องมือให้แก่ทันตแพทย์ และการทำหัตถการต่างๆ ในขณะให้บริการ
          3. จัดเก็บ – ล้างอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆหลังการใช้งาน
          4. ต้อนรับผู้มาใช้บริการด้วยบริการที่อบอุ่น

เงินเดือน    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านทันตกรรมอย่างน้อย 1 ปี
 • รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์
 • มีความรับผิดชอบในงานของตนเอง

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • โรงพยาบาลมหาชัย 2(ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641, 2642,2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน

         
1. บริหารอัตรากำลังคนในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีความเพียงพอ
         2. ดูแลการปฏิบัติงานและการบริการของเจ้าหน้าที่เปล ยานยนต์ และสวน
         3. จัดประชุมแผนก เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร นโยบายต่างๆ  และรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงาน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่างๆ
         4. บริหารจัดการในแผนกยานยนต์ เกี่ยวกับการขอใช้รถ และจัดสรรการใช้รถให้เหมาะสม และเพียงพอต่อการใช้งาน รวมถึงการดูแลรักษา
         5. รวบรวมสถิติประจำเดือนเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา  ศึกษาแนวโน้มของการใช้บริการแผนกเปล ยานยนต์  ทบทวนความเสี่ยง ทบทวนปัญหาเพื่อดำเนินการหาแนวทางในการปรับปรุงวิธีการต่างๆ 
         6. เป็นผู้นำในงานคุณภาพและส่งเสริมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาร่วมพัฒนางานของหน่วยงาน

เงินเดือน    ตามโครงสร้าง
สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัส
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
 • อบรมเพิ่มความรู้      
คุณสมบัติผู้สมัคร

      
1. วุฒิ ป.ตรี  ทุกสาขา 
       2. มีภาวะผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
       3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารอัตรากำลังคน 

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • โรงพยาบาลมหาชัย 2(ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642 และ 2644    Fax : 0-2420-0251

ขอบเขตงาน

          1. ช่วยนักกายภาพบริการผู้ป่วย เช่น จัดท่าทางคนไข้, รับส่งเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการให้บริการ
          2. ช่วยเหลือดูแลคนไข้

เงินเดือน    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือคนไข้ 6 เดือน
 • รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์    
 • เรียนรู้งานเร็ว มีความกระตือรือร้น
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง     

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
ลักษณะงาน

 • ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาบาล 
 • คอยสังเกตสิ่งผิดปกติและรายงานผู้บังคับบัญชา 

คุณสมบัติ
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)

เงินเดือน
 

 • ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ


 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

วิธีการรับสมัครงาน

website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641, 2642,2644    Fax : 0-2420-0251

ขอบเขตงาน
 • จัดเตรียมอาหารและจัดส่งให้ผู้ป่วย
 • รับออเดอร์ และเสริ์ฟอาหารให้ลูกค้า
 • จัดเตรียมวัตถุดิบให้แม่ครัว
เงินเดือน   ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 •  ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สามารถเข้างานเช้าได้
 • รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641, 2642, 2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน

   1. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้น 
   2. ขับขี่  Ambulance รับ - ส่งผู้ป่วยด้วยความปลอดภัย
   3. ศึกษาเส้นทางในกทม./ปริมณฑล และต่างจังหวัด(สถานที่ตั้งรพ.ต่างๆ)
   4. ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ (รถฉุกเฉิน)ประจำทุกวัน

เงินเดือน    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
 • ชอบงานบริการ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
 • ผ่านการอบรมการปฏิบัติทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • หากผ่านการอบรมเป็นพนักงานฉุกเฉินการแพทย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (EMT)

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2(ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642 และ 2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน
 • ปรุงอาหารให้คนไข้และพนักงานภายในโรงพยาบาล
 • คิดสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ

เงินเดือน   ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สามารถปรุงอาหารได้
 • สามารถเข้าเช้าได้ 
 • ชอบเรียนรู้และพัฒนาอาหาร

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641, 2642 และ 2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน

              1. ประเมินภาวะสุขภาพจิต สำรวจ และวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจิตของผู้มาใช้บริการ โดยใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา เช่น แบบทดสอบ หรือการทำกิจกรรม
              
2. บำบัดรักษาและฟื้นฟูปัญหาสุขภาพจิต
              3. ให้คำปรึกษา แนะนำเรื่องปัญหาสุขภาพจิตแก่ผู้มาใช้บริการ และให้การดูแลผู้ป่วยร่วมกับPalliative Care Team
              4. ส่งเสริมและป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิต ร่วมกับวิชาชีพอื่นๆ
              
5. รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานต่างๆ ทางจิตวิทยาคลินิก เพื่อเสนอ รายงานให้แก่ผู้บริหาร

เงินเดือน    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

               1. จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาให้คำปรึกษา หรือเกี่ยวข้อง
               2. มีความสามารถในการสื่อสารและการรับฟัง  
               3. บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี      

   สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641, 2642 และ 2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน
 • รับแจ้งงานซ่อม ดำเนินการซ่อม และบันทึกในประวัติเครื่องมือแพทย์
 • ดูแล รักษา เครื่องมือแพทย์ให้พร้อมใช้งาน
 • สอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ภายในโรงพยาบาล
 • จัดทำประวัติและคู่มือการใช้อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ในกรณีที่มีการจัดซื้อ หรือ ส่งซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ 
 • จัดทำสถิติประจำเดือนเพื่อรายงานให้แก่ผู้บริหาร
เงินเดือน   ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมชีวการแพทย์  เทคโนโลยีชีวการแพทย์
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ  เรียนรูเร็ว
 • มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการดูแลอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านเครื่องมือแพทย์ อย่างน้อย 1 ปี

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึกPremium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน
 • รับ - ส่งผู้ป่วย โดยใช้เปลนั่ง หรือเปลนอน
เงินเดือน   ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 •  ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641, 2642, 2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน

     1. รับ - ส่ง วางบิล รับเช็ค ที่บริษัทคู่สัญญา, บริษัทประกันชีวิต, สำนักงานประกันสังคม
     2. ติดต่อประสานงานกับสำนักงานประกันสังคมและบริษัทประกันชีวิต
     3. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน   ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ และมีมนุษยสัมพันธ์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีใบอนุญาตขับขี่ยานยนต์ หรือ จักรยานยนต์
 • รู้จักเส้นทางในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี 
 • มีประสบการณ์การขับรถ รับ - ส่ง วางบิลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • * มียานพาหนะส่วนตัว (รถยนต์ หรือ จักรยานยนต์)

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641, 2642, 2644    Fax : 0-2420-0251

รายละเอียดงาน  
 • ตรวจสอบเอกสาร รายการค่ารักษา เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ของลูกค้า
 • รับชำระค่ารักษาพยาบาลจากลูกค้า
 • ประสานงานแจ้งและให้ข้อมูลค่ารักษากับผู้รับบริการ
 • ติดตามทวงถามค่ารักษาพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ทำงานเป็นกะได้
 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • มีความซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ
เงินเดือน    ตามตกลง
สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6
ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
ขอบเขตงาน
 • ช่างประจำโรงพยาบาล 
 • ดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคภายในโรงพยาบาล 
คุณสมบัติ
 • เพศชาย  
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส-ป.ตรี สาขา ไฟฟ้า หรืออิเลกทรอนิกส์
 • ทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ด้านแอร์จะพิจารณาป็นพิเศษ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีใบรับรองประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2  ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
สวัสดิการ
 • ปรับเงินและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • อบรมความรู้ทั้งในและนอกสถานที่
 • กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ 
ติดต่อสมัครงานได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด (โรงพยาบาลมหาชัย2)
301/1 ม.6 ถ.เพชรเกษม
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 02-117-4999 ต่อ 2641, 2642 และ 2644
อีเมล : mahachai2_02@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : http://www.mahachai2.com
ขอบเขตงาน
 • ประจำอยู่ห้องตรวจแพทย์
 • ดูแลความสะอาดเรียบร้อยและเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ภายในห้องตรวจ
 • เชิญผู้ป่วยเข้าห้องตรวจ และช่วยจัดท่าผู้ป่วยให้แพทย์ตรวจ 
 • ช่วยแพทย์บันทึกข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย
 • รวบรวมเอกสารไปยังแผนกต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน
    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ
 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ 

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2642,2644    Fax : 0-2420-0251

รายละเอียดงาน  
         
         1. ปฏิบัติงานร่วมกับวิสัญญีแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยขณะที่ได้รับยาระงับความรู้สึก  และหลังได้รับยาระงับความรู้สึก
         2. แนะนำผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนและหลังได้รับยาระงับความรู้สึก
         3. ประสานงานกับวิสัญญีแพทย์ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
         
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลวิสัญญี 
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ยิ้มแย้มแจ่มใส  บุคลิกภาพดี

เงินเดือน
    ตามตกลง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251

รายละเอียดงาน  
         
     1. ลงทะเบียนผู้ป่วย และออกใบนัดหมายผู้ป่วย
     2. ช่วยเหลือและดูแลความพร้อมของรับบริการ 
     3. ช่วยนักรังสีเทคนิคหรือรังสีแพทย์ปฏิบัติงานด้านงาน X-ray
     4. ดูแลความพร้อมของเครื่องมือ-อุปกรณ์ให้พร้อมบริการ
     5. ติดต่อประสานงานหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
         
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานอื่นได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ยิ้มแย้มแจ่มใส  บุคลิกภาพดี
 • เรียนรู้งานเร็ว มีความกระตือรือร้น

เงินเดือน
    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251

รายละเอียดงาน  
 • ช่วยแปลและสื่อสารระหว่างผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและพม่าได้คล่อง
เงินเดือน    ตามโครงสร้าง

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251

รายละเอียดงาน  
         
   1. ปฏิบัติงานภายในห้อง LAB
         
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ 
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

เงินเดือน
    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251

รายละเอียดงาน  
 • ปฏิบัติงานทางด้านX-ray, CT และ MRI
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ป.ตรี สาขารังสีวิทยา/รังสีเทคนิค 
 • ชอบงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ 
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 

เงินเดือน
    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
รายละเอียดงาน  

1. งานประสานและต้อนรับ
    1.1 รับงานจากผู้บังคับบัญชา
    1.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
    1.3 อำนวยความสะดวกระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. การจัดประชุม      
    2.1 ดูแลตารางนัดหมายของผู้บริหารในแต่ละวัน  โดยนัดหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท, ประสานเรื่องการเดินทาง
     
    2.2 จัดเตรียมพื้นที่ห้องประชุม เอกสาร หรือรายงานให้แก่ผู้บริหาร คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการประชุม
     
    2.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมของผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. งานเอกสาร      
    3.1 จัดทำ ร่าง เอกสารหรือหนังสือให้แก่ผู้บริหาร หรือเพื่อการสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร
     
    3.2 ติดตามเอกสารหรือรายงาน จากหน่วยงานภายในและภายนอก
4. กำกับดูแล ให้คำแนะนำการทำงานภายในทีม รวมถึงพัฒนางานเลขานุการในสำนักงานผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพ
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีๆ
 
คุณสมบัติผู้สมัคร

    1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    2. มีประสบการณ์ด้านเลขานุการผู้บริหารอย่างน้อย 5 ปี
    3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ ได้ดี
    4. เข้าใจในระบบการจัดการเอกสาร และระบบการบริหารจัดการงานเลขานุการได้เป็นอย่างดี
    5. มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท
    6. มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ และรักษาความลับขององค์กรได้ดี
    7. มีไหวพริบ วิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
    8. มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ


เงินเดือน    ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือนและโบนัสทุกปี
 • ส่วนลดสำหรับญาติพนักงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 (ใกล้กับพุทธมณฑลสาย 4 และ สาย 5)
 • จังหวัด สมุทรสาคร
วิธีการรับสมัครงาน
website : www.mahachai2.com
E-mail : m2hrd@yahoo.com
ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาล วันจันทร์-เสาร์ 8.30-16.00 น. ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตึก Premium ชั้น 6

ติดต่อ : 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
301/1 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2117-4999 ต่อ 2641,2642,2644    Fax : 0-2420-0251
กรอกแบบฟอร์มออนไลน์