ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ในฐานะผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลมหาชัย 2 (“โรงพยาบาล”) โดยมีการติดตั้งและใช้อุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในการเฝ้าดูแลพื้นที่ภายในและโดยรอบสถานที่ อาคาร เพื่อคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของผู้เข้ารับบริการ ผู้ติดต่อ บุคลากรในโรงพยาบาล ผู้รับจ้าง ลูกจ้าง หรือบุคคลใดๆ ทั้งหมดที่เข้ามาในพื้นที่ที่มีการเฝ้าดูแลภายในอาคารและสถานที่ผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (เรียกรวมกันว่า “ท่าน”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลมีหน้าที่ตามกฎหมายในการชี้แจงเอกสารฉบับนี้ให้ท่านทราบถึงเหตุผลและวิธีการที่โรงพยาบาล เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ โรงพยาบาลยืนยันว่าได้ดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังที่จะกล่าวในนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับกล้องวงจรปิดฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับกล้องวงจรปิด”


1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลเก็บรวบรวม

    โรงพยาบาลเก็บรวบรวมภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวของท่าน และภาพสิ่งของ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถระบุตัวตนบุคคลได้ เมื่อท่านเข้าสู่พื้นที่ที่มีการสอดส่องดูแลภายในอาคารและสถานที่ผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด


2. วิธีการที่โรงพยาบาลประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  2.1 โรงพยาบาลอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
      • เพื่อการตรวจสอบและการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ของโรงพยาบาล และการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย รวมถึงการเข้าและออกเพื่อปฏิบัติงานในสถานที่ของโรงพยาบาล การแลกบัตรเข้าออกอาคารหรือสถานที่ของโรงพยาบาล และการบันทึกข้อมูลการเข้าออกสถานที่ของโรงพยาบาล และการบันทึกภาพภายในอาคารหรือสำนักงาน หรือบริเวณพื้นที่โดยรอบด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
      • เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่พนักงาน ผู้ใช้บริการ และบุคคลอื่นที่เข้ามาภายในอาคารและสถานที่ รวมถึงการดูแลทรัพย์สินของโรงพยาบาลไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าออกเขตหวงห้าม
      • เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงทรัพย์สินของท่าน
      • เพื่อปกป้องอาคาร สถานที่ และทรัพย์สินจากความเสียหาย ความขัดข้อง การทำลายทรัพย์สิน และอาชญากรรมอื่นๆ
      • เพื่อสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการขัดขวาง ป้องกัน และตรวจจับอาชญากรรม รวมถึงการฟ้องร้องเมื่อเกิดอาชญากรรม
      • เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายตามที่หน่วยงานรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายร้องขอ หรือใช้เพื่อเป็นพยานหลักฐานกรณีเกิดเหตุอาชญากรรม หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในหรือบริเวณอาคารและสถานที่
      • เพื่อช่วยเหลือในกระบวนการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
      • เพื่อช่วยเหลือในการสอบสวนหรือกระบวนพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส
      • เพื่อสนับสนุนในการก่อตั้งสิทธิหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในการดำเนินการทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คดีทางแพ่ง และคดีแรงงาน
      • เพื่อการกระทำการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้

  2.2 กล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลทำงานตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง เว้นแต่ในกรณีที่ระบบขัดข้องหรือมีการซ่อมบำรุงระบบ
  2.3 โรงพยาบาลได้ติดตั้งป้ายเพื่อแจ้งเตือนให้ทราบถึงการใช้กล้องวงจรปิดและการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในพื้นที่ ภายใต้การสอดส่องดูแลตามสมควร

3. ฐานทางกฎหมาย

    โรงพยาบาลอาจเก็บรวบรวม เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้


      • ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นการจำเป็น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
      • ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการ ดำเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของโรงพยาบาล เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ ระบุข้างต้น
      • ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย โรงพยาบาลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงกฎหมาย ว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน โรงพยาบาลเห็นว่าการใช้กล้องวงจรปิดเป็นมาตรการ ที่สำคัญซึ่งช่วยให้โรงพยาบาลสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ได้

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สาม

  4.1 โรงพยาบาลอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สาม (รวมถึงโรงพยาบาลในเครือและผู้ให้บริการของโรงพยาบาล) ในกรณีที่โรงพยาบาลพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น
  4.2 โรงพยาบาลอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หากมีความจำเป็นเพื่อการ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของโรงพยาบาล และเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้ กฎหมาย ในการป้องกัน สืบสวน และดำเนินคดีอาชญา

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

    โรงพยาบาลจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งต่อท่านหรือจัดเก็บตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือตามอายุความ หรือเพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโรงพยาบาลจะทำการลบข้อมูลออกจากระบบและบันทึกของโรงพยาบาล หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้


6. สิทธิของท่าน

    ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้


      • 6.1 สิทธิการเข้าถึง ท่านมีสิทธิเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้มีการเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรและส่งไปยังช่องทางตามที่ระบุไว้ในส่วน "การติดต่อโรงพยาบาล" คำขอของท่านจะได้รับการพิจารณาภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โรงพยาบาลอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของท่านได้ในกรณีที่คำขอนั้นอาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือโดยคำสั่งศาล
      • 6.2 สิทธิการแก้ไขให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งโรงพยาบาลได้ประมวลผล เกี่ยวกับท่านให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเป็นปัจจุบัน
      • 6.3 สิทธิการโอนย้ายข้อมูล ท่านมีสิทธิในการขอให้โรงพยาบาลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นด้วยวิธีอัตโนมัติ และมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ที่โรงพยาบาลส่งหรือโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
      • 6.4 สิทธิการคัดค้าน ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการบรรลุประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของโรงพยาบาล (หรือของบุคคลอื่น) ได้ โรงพยาบาลอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของท่านในกรณีที่โรงพยาบาลสามารถแสดงได้ว่ามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวซึ่งอาจสำคัญยิ่งกว่าประโยชน์ของท่าน หรือ ถ้าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
      • 6.5 สิทธิการลบหรือทำลายข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้โรงพยาบาลดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ หากท่านเห็นว่า (1) ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมดความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุในประกาศฉบับนี้แล้ว หรือ (2) ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ โรงพยาบาลอาจปฏิเสธที่จะ ปฏิบัติตามคำขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ การปฏิบัติตามกฎหมาย
      • 6.6 สิทธิการจำกัดการประมวลผล ท่านมีสิทธิขอให้โรงพยาบาลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่าน เห็นว่าโรงพยาบาลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศ ฉบับนี้แล้ว แต่ท่านยังต้องการให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ การปฏิบัติตามกฎหมาย
      • 6.7 สิทธิการถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่เมื่อการถอนความยินยอมนั้นถูกจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่โรงพยาบาลก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
      • 6.8 สิทธิการยื่นเรื่องร้องเรียน ท่านมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลต่อหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลได้ หากท่านเห็นว่าโรงพยาบาลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ใด ๆ ของโรงพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7. การติดต่อ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำชี้แจงฉบับนี้ หรือหากประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่าน โปรดติดต่อตามด้านล่างนี้

      • ติดต่อ : เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      • สถานที่ติดต่อ : โรงพยาบาลมหาชัย 2 เลขที่ 301/1 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
      • หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2431-0054, 0-2117-4999
      • หมายเลขโทรสาร : 0-2420-320, 0-2420-0251
      • อีเมล : dpo@mahachai2.com
      • หรือติดต่อที่เว็บไซต์ : https://www.mahachai2.com

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download