โรงพยาบาลมหาชัย 2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือบัตรประกันสุขภาพและประกันชีวิต โดยจัดบริการดังนี้

 • ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
 • ตรวจสุขภาพทุกประเภทตามสิทธิพิเศษที่ได้รับจากบริษัทประกัน
 • จัดเจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์ ดูแล ประสานงาน ให้ข้อมูลสื่อสารการใช้สิทธิ์ตลอดระยะเวลาการเข้ารับบริการ
 • จัดบริการศูนย์ Fax Claim
 • จัดบริการให้คำปรึกษาแพทย์เฉพาะทางแบบส่วนตัว( Mahachai 2 Telemedicine )

 • รายชื่อบริษัทประกันที่ท่านสามารถใช้บริการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลมหาชัย 2 ท่านสามารถใช้สิทธิในการรักษาพยาบาล แบบผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยใน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ท่านได้ซื้อความคุ้มครองจากบริษัทประกันนั้นๆ

  กรณีที่ใช้สิทธิรักษาแบบผู้ป่วยนอก

 • ยื่นบัตรกรมธรรม์ และบัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมตรวจเช็คสิทธิจาก Web site บริษัทประกันที่ท่านใช้อยู่เพื่อ รพ.จะแนบแบบฟอร์มใบเคลมให้แพทย์กรอกข้อมูล
 • ในกรณี OPD Case ที่ต้องสำรองจ่ายจ่ายล่วงหน้า โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์เพื่อจัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มใบเคลมให้ท่านนำเบิกกับบริษัทประกันด้วยตนเอง
 • สิทธิ์ประกันสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยนอก ( OPD ) สำหรับผู้ป่วยที่เคยมีประวัติการรักษาติดตามอาการและรับยาต่อเนื่อง โดยรับบริการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางแบบส่วนตัวผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด
 • กรณีที่ใช้สิทธิรักษาแบบผู้ป่วยใน

 • ยื่นบัตรกรมธรรม์ และบัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการ ที่แผนกรับผู้ป่วยใน (Admission)
 • จัดให้มีบริการเยี่ยม โดยเจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิ การเลือกใช้วิธีการเคลมประกัน
 • กรณีที่ท่านเลือกใช้แฟกซ์เคลม

 • เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์เตรียมใบเคลมประกันให้เรียบร้อย ท่านพร้อมเซ็นต์ทันที
 • ระยะเวลาตอบรับแฟกซ์เคลมจากบริษัทประกัน ประมาณ 3 ชั่วโมง
 • หากได้รับสิทธิแฟกซ์เคลมในวันที่กลับบ้าน กรุณาติดต่อที่แผนกการเงิน เพื่อเซ็นต์รับทราบค่าใช้จ่าย และชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกิน (ถ้ามี)
 • กรณีที่ท่านต้องการเคลมประกันด้วยตนเอง หรือไม่สามารถใช้สิทธิแฟกซ์เคลมได้

 • โรงพยาบาลจะจัดเตรียมใบเคลมพร้อมใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายสำหรับท่าน เป็นหลักฐานนำไปประกอบการเบิกกับบริษัทประกันได้ทันที
 • เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์จะตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารของท่านอย่างละเอียดและถูกต้อง
 • เป็นผู้แทนในการประสานงานกับบริษัทประกันและตรวจสอบสิทธิประโยชน์สำหรับท่าน
 • บริการแฟกซ์เคลม (สำหรับบริษัทประกันที่มีสัญญากับโรงพยาบาล โดยที่ท่านไม่ต้องชำระเงินค่ารักษาก่อน ยกเว้นส่วนเกิน
 • กรณีต้องการเคลมประกันด้วยตนเอง สามารถรับใบเคลมได้ในวันที่สิ้นสุดการรักษา
 • การให้บริการแผนกประกันสัมพันธ์

 • ออกแฟ้มประวัติลูกค้าล่วงหน้า
 • ประสานงาน การขอประวัติ และใบเคลม
 • สอบถามตารางแพทย์ หรือแนะนำแพทย์เฉพาะทาง
 • เยี่ยมไข้ในนามตัวแทนประกันชีวิต
 • ประเมินค่าใช้จ่ายและสิทธิความคุ้มครอง