ข้อมูลการสมัครงาน

บาท

กก
ซม
ปี

ข้อมูลส่วนตัว


บาท
นาที

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน (เรียงจากปัจจุบันไปอดีต)

บาท
บาท
เดือน

บาท
บาท
เดือน

บาท
บาท
เดือน

ประวัติการฝึกอบรม (ฝึกงาน)

เดือน
เดือน
เดือน

แนบไฟล์

Browse…

(.jpg, .png, .gif – ไม่เกิน 2MB)

Browse…

(.jpg, .png, .gif, .pdf – ไม่เกิน 10MB)

รายละเอียดครอบครัว

คน
คน
คน

ปี
ปี
ปี

คน

ปี
ปี
ปี
ปี

อื่นๆ

ภาษา/ความสามารถพิเศษ

ความสามารถทางคอมพิวเตอร์

การขับขี่ยานพาหนะ

ความสามารถอื่นๆ

รายละเอียดอื่นๆ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้สมัครงานขอให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ เพื่อนำข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้ในใบสมัครนี้ในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผย เพื่อพิจารณาว่าจ้างข้าพเจ้า เข้าเป็นลูกจ้าง โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้ เป็นความจริงทุกประการ.