ข้อมูลการสมัครงาน

บาท

กก
ซม
ปี

ข้อมูลส่วนตัว


บาท
นาที

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน (เรียงจากปัจจุบันไปอดีต)

บาท
บาท
เดือน

บาท
บาท
เดือน

บาท
บาท
เดือน

ประวัติการฝึกอบรม (ฝึกงาน)

เดือน
เดือน
เดือน

แนบไฟล์

Browse…

(.jpg, .png, .gif – ไม่เกิน 2MB)

Browse…

(.jpg, .png, .gif, .pdf – ไม่เกิน 10MB)

รายละเอียดครอบครัว

คน
คน
คน

ปี
ปี
ปี

คน

ปี
ปี
ปี
ปี

อื่นๆ

ภาษา/ความสามารถพิเศษ

ความสามารถทางคอมพิวเตอร์


คำ/นาที
คำ/นาที

การขับขี่ยานพาหนะ

ความสามารถอื่นๆ

รายละเอียดอื่นๆ