ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

นายแพทย์ ยศวัจน์ รุ่งโรจน์วัฒนา

สาขาเชี่ยวชาญ :

อายุรกรรมโรคมะเร็ง
อายุรกรรม

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
พฤหัสบดี 17:00 20:00
เสาร์ 13:00 20:00

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054