ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

แพทย์หญิง นภธร มหามิตร

สาขาเชี่ยวชาญ :

อายุรกรรมโรคไต
อายุรกรรม

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรอายุรแพทย์โรคไต
เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
เสาร์ 09:00 15:00 สัปดาห์ที่ 1,3,5 สัปดาห์ที่ 2,4 ออกตรวจ 08.00 - 12.00 น.

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054