ศูนย์ทันตกรรม

บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคในช่องปากและฟัน โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีประสบการณ์สูง


ทันตกรรมทั่วไป

 • ตรวจและให้คำปรึกษา
 • การทำความสะอาดฟัน
 • ขูดหินปูนและขัดฟัน
 • อุดฟัน
 • ฟอกสีฟัน
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก

 • เคลือบร่องฟัน
 • จัดฟันสำหรับเด็ก
 • การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์
 • การจัดฟัน

 • การจัดฟันตามขั้นตอน
 • การรักษารากฟัน

 • ดึงประสาทฟัน
 • รักษารากฟัน
 • การรักษาโรคเหงือก

 • ขูดรากฟัน
 • รักษาโรคเหงือก
 • การทำฟันปลอม

 • ฟันปลอมทั้งปาก ฟันปลอมถอดได้บางส่วน
 • การทำสะพานฟัน และ การครอบฟัน
 • ศัลยกรรมช่องปาก

 • ถอนฟันปกติ
 • ถอนฟันคุด
 • ตัดติ่งเนื้อ
 • เจาะหนอง
 • การฝังรากเทียม

  Temporomandibular Disorders (TMJ problems)  รายละเอียดแพทย์

  ชื่อแพทย์ :

  ทพญ. ชุติมา รุ่งสฤษศักดิ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ทันตกรรม
  ศัลยกรรมช่องปาก
  ทันตกรรมรากเทียม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรประกาศนียบัตรศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล
  Oral Surgery ทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล Dental Implant

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 09:00 19:00
  พุธ 09:00 19:00
  ศุกร์ 09:00 19:00
  เสาร์ 09:00 19:00

  ชื่อแพทย์ :

  ทพญ. บุษกร ธีรนุลักษณ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ทันตกรรม
  ทันตกรรมประดิษฐ์

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทัตกรรมประดิษฐ์ 
  ทันตแพทย์ศาตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  พฤหัสบดี 17:00 19:00

  ชื่อแพทย์ :

  ทพญ. สุดี ศรีวนาลักษณ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ทันตกรรม
  ทันตกรรมประดิษฐ์
  ทันตกรรมรากเทียม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาทันตกรรมประดิษฐ์
  ทันตกรรมประดิษฐ์ Prosthodontic
  ทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล Dental Implant

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  พุธ 14:00 19:00
  เสาร์ 09:00 19:00

  ชื่อแพทย์ :

  ทพญ. สุรวดี วดีรัตน์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ทันตกรรม
  ทันตกรรมปริทันต์

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริทันตวิทยา
  ทันตแพทย์ศาตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อังคาร 17:00 19:00
  พฤหัสบดี 17:00 19:00

  ชื่อแพทย์ :

  ทพ. วิชิต สถิตย์จันทรากุล

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ทันตกรรม
  ทันตกรรม : วิทยาเอนโดดอนต์

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาเอนโดดอนต์
  ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน
  ทันตแพทย์ศาตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  พฤหัสบดี 09:00 14:00

  ชื่อแพทย์ :

  ทพญ. นวลอนงค์ สุวัณณะสังข์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ทันตกรรม
  ทันตกรรมจัดฟัน

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อาทิตย์ 09:00 17:00 อาทิตย์แรกของเดือน

  ชื่อแพทย์ :

  ทพญ. ธัทธนา รุ่งตระกูล

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ทันตกรรม
  ทันตกรรมเด็ก

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาทันตกรรมเด็ก
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อังคาร 14:00 19:00
  อาทิตย์ 10:00 16:00 สัปดาห์ที่ 2 และ 4

  ชื่อแพทย์ :

  ทพญ. รัตญา มหาชัย

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ทันตกรรม
  ทันตกรรมรากเทียม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากเทียม
  มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อังคาร 09:00 16:00
  อาทิตย์ 09:00 16:00

  ชื่อแพทย์ :

  ทพญ. วรางคณา วิวัฒนาสิทธิพงศ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ทันตกรรม
  ทันตกรรม : วิทยาเอนโดดอนต์

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรประกาศนียบัตรมหาบัณฑิตวิทยาเอนโดดอนต์
  ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน 
  เกียรตินิยมอันดับ 2 ทันตแพทย์ศาตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 15:00 19:00

  ชื่อแพทย์ :

  ทพญ. ณิรดา อินทร์สุข

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ทันตกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยรังสิต

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อาทิตย์ 09:00 16:00

  ชื่อแพทย์ :

  ทพญ. จัตุธัช วรรณฤกษ์งาม

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ทันตกรรม
  ทันตกรรมจัดฟัน

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย Chang Gung ประเทศไต้หวัน
  ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 09:00 17:00 สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

  ชื่อแพทย์ :

  ทพญ. นรวรรณ โรจน์ลัคนาวงศ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ทันตกรรม
  ทันตกรรมเด็ก

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต สาขาทันตกรรมเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  ศุกร์ 15:30 18:00


  เวลาทำการ

  จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 - 19.00 น.
  อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า โทร. 0-2117-4999, 0-2431-0054 ต่อ 2414, 2416


  แพ็กเกจและโปรโมชั่น

  ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download