ศูนย์ทันตกรรม

บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคในช่องปากและฟัน โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีประสบการณ์สูง


ทันตกรรมทั่วไป

 • ตรวจและให้คำปรึกษา
 • การทำความสะอาดฟัน
 • ขูดหินปูนและขัดฟัน
 • อุดฟัน
 • ฟอกสีฟัน
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก

 • เคลือบร่องฟัน
 • จัดฟันสำหรับเด็ก
 • การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์
 • การจัดฟัน

 • การจัดฟันตามขั้นตอน
 • การรักษารากฟัน

 • ดึงประสาทฟัน
 • รักษารากฟัน
 • การรักษาโรคเหงือก

 • ขูดรากฟัน
 • รักษาโรคเหงือก
 • การทำฟันปลอม

 • ฟันปลอมทั้งปาก ฟันปลอมถอดได้บางส่วน
 • การทำสะพานฟัน และ การครอบฟัน
 • ศัลยกรรมช่องปาก

 • ถอนฟันปกติ
 • ถอนฟันคุด
 • ตัดติ่งเนื้อ
 • เจาะหนอง
 • การฝังรากเทียม

  Temporomandibular Disorders (TMJ problems)  รายละเอียดแพทย์

  ชื่อแพทย์ :

  ทพญ. ชุติมา รุ่งสฤษศักดิ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ทันตกรรม
  ศัลยกรรมช่องปาก
  ทันตกรรมรากเทียม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรประกาศนียบัตรศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล
  Oral Surgery ทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล Dental Implant

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 09:00 19:00
  พุธ 09:00 19:00
  ศุกร์ 09:00 19:00
  เสาร์ 09:00 19:00

  ชื่อแพทย์ :

  ทพญ. บุษกร ธีรนุลักษณ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ทันตกรรม
  ทันตกรรมประดิษฐ์

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทัตกรรมประดิษฐ์ 
  ทันตแพทย์ศาตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  พฤหัสบดี 17:00 19:00

  ชื่อแพทย์ :

  ทพญ. สุดี ศรีวนาลักษณ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ทันตกรรม
  ทันตกรรมประดิษฐ์
  ทันตกรรมรากเทียม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาทันตกรรมประดิษฐ์
  ทันตกรรมประดิษฐ์ Prosthodontic
  ทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล Dental Implant

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  พุธ 14:00 19:00
  เสาร์ 09:00 19:00

  ชื่อแพทย์ :

  ทพญ. สุรวดี วดีรัตน์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ทันตกรรม
  ทันตกรรมปริทันต์

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริทันตวิทยา
  ทันตแพทย์ศาตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อังคาร 17:00 19:00
  พฤหัสบดี 17:00 19:00

  ชื่อแพทย์ :

  ทพ. วิชิต สถิตย์จันทรากุล

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ทันตกรรม
  ทันตกรรม : วิทยาเอนโดดอนต์

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาเอนโดดอนต์
  ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน
  ทันตแพทย์ศาตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  พฤหัสบดี 09:00 14:00

  ชื่อแพทย์ :

  ทพญ. นวลอนงค์ สุวัณณะสังข์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ทันตกรรม
  ทันตกรรมจัดฟัน

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อาทิตย์ 09:00 17:00 อาทิตย์แรกของเดือน

  ชื่อแพทย์ :

  ทพญ. ธัทธนา รุ่งตระกูล

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ทันตกรรม
  ทันตกรรมเด็ก

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาทันตกรรมเด็ก
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อังคาร 14:00 19:00
  อาทิตย์ 10:00 16:00 สัปดาห์ที่ 2 และ 4

  ชื่อแพทย์ :

  ทพญ. รัตญา มหาชัย

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ทันตกรรม
  ทันตกรรมรากเทียม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากเทียม
  มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อังคาร 09:00 16:00
  อาทิตย์ 09:00 16:00

  ชื่อแพทย์ :

  ทพญ. วรางคณา วิวัฒนาสิทธิพงศ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ทันตกรรม
  ทันตกรรม : วิทยาเอนโดดอนต์

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรประกาศนียบัตรมหาบัณฑิตวิทยาเอนโดดอนต์
  ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน 
  เกียรตินิยมอันดับ 2 ทันตแพทย์ศาตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 15:00 19:00

  ชื่อแพทย์ :

  ทพญ. ณิรดา อินทร์สุข

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ทันตกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยรังสิต

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อาทิตย์ 09:00 16:00

  ชื่อแพทย์ :

  ทพญ. จัตุธัช วรรณฤกษ์งาม

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ทันตกรรม
  ทันตกรรมจัดฟัน

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย Chang Gung ประเทศไต้หวัน
  ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 09:00 17:00 สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

  ชื่อแพทย์ :

  ทพญ. นรวรรณ โรจน์ลัคนาวงศ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ทันตกรรม
  ทันตกรรมเด็ก

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต สาขาทันตกรรมเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  ศุกร์ 15:30 18:00


  เวลาทำการ

  จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 - 19.00 น.
  อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า โทร. 0-2117-4999, 0-2431-0054 ต่อ 2414, 2416


  แพ็กเกจและโปรโมชั่น