ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

ทพญ. ธัทธนา รุ่งตระกูล

สาขาเชี่ยวชาญ :

ทันตกรรม
ทันตกรรมเด็ก

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาทันตกรรมเด็ก
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
อังคาร 14:00 19:00
อาทิตย์ 10:00 16:00 สัปดาห์ที่ 2 และ 4

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054