ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

ทพ. วิชิต สถิตย์จันทรากุล

สาขาเชี่ยวชาญ :

ทันตกรรม
ทันตกรรม : วิทยาเอนโดดอนต์

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาเอนโดดอนต์
ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน
ทันตแพทย์ศาตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
พฤหัสบดี 09:00 14:00

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054