ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

ทพญ. รัตญา มหาชัย

สาขาเชี่ยวชาญ :

ทันตกรรม
ทันตกรรมรากเทียม

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากเทียม
มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
อังคาร 09:00 16:00
อาทิตย์ 09:00 16:00

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054