ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

ทพญ. วรางคณา วิวัฒนาสิทธิพงศ์

สาขาเชี่ยวชาญ :

ทันตกรรม
ทันตกรรม : วิทยาเอนโดดอนต์

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรประกาศนียบัตรมหาบัณฑิตวิทยาเอนโดดอนต์
ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน 
เกียรตินิยมอันดับ 2 ทันตแพทย์ศาตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
จันทร์ 15:00 19:00

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054