ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

ทพญ. นวลอนงค์ สุวัณณะสังข์

สาขาเชี่ยวชาญ :

ทันตกรรม
ทันตกรรมจัดฟัน

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
อาทิตย์ 09:00 17:00 อาทิตย์แรกของเดือน

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054