คลินิกโรคไต-ศูนย์ไตเทียม

ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตทั้งในแบบระยะสั้นและระยะยาวอย่างครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต โภชนากร เภสัชกร และพยาบาลผู้ผ่านการอบรมเฉพาะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวมทั้งในด้านการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้ผลการรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยชะลอการเสื่อมของไตและช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากไตเสื่อม

การตรวจวินิจฉัย

ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตและผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง ควรได้รับการตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่

การตรวจเลือด

 • การตรวจเลือดเพื่อประเมินอัตราการทำงานของไต
 •     - ตรวจค่าปริมาณยูเรียไนโตรเจนในเลือด (BUN)
      - ตรวจระดับครีเอตินิน (Creatinine) และคำนวณอัตราการกรองของไตโดยประมาณ (Estimated glomerular filtration rate (EGFR) โดยคิดจากระดับ Creatinine (เป็นวิธีที่ได้มาตรฐานในการใช้ตรวจหาโรคไตเรื้อรัง หรือความผิดปกติอื่น ๆ เกี่ยวกับไต)

 • การตรวจเลือดเพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนของโรคไต
 •     - ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดพร้อมอัตราส่วนของเม็ดเลือดขาว (CBC)
      - ตรวจส่วนประกอบของเกลือแร่ในร่างกาย (โซเดียม (Sodium) โพแทสเซียม (Potassium) คลอไรด์ (Chloride) แคลเซียม (Calcium) ฟอสฟอรัส (Phosphorus))
      - ตรวจปริมาณโปรตีนในเลือด (Albumin)
      - ตรวจระดับคลอเลสเตอรอล (Cholesterol)

  การตรวจปัสสาวะ

 • การตรวจปัสสาวะและตะกอนในปัสสาวะ (เพื่อตรวจหาโรคไตเรื้อรัง และบ่งบอกถึงชนิดของโรคไต)
 • การตรวจวัดสัดส่วนของการรั่วของอัลบูมิน (Albumin)ต่อครีเอตินิน (Creatinine) ในปัสสาวะ
 • การตรวจวัดสัดส่วนของการรั่วของโปรตีน (Protein) ต่อครีเอตินิน (Creatinine) ในปัสสาวะ
 • การตรวจระดับโปรตีนในปัสสาวะถือเป็นตัวบ่งชี้ปัญหาโรคไตที่สำคัญและผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังควรได้รับการติดตามปริมาณโปรตีนในปัสสาวะเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

 • การตรวจทางรังสีวิทยา

 • การอัลตร้าซาวด์ไต (Renal Ultrasound) เพื่อดูเรื่องของขนาดไต, โครงสร้างของไต, ท่อไต, กระเพาะปัสสาวะ
 • การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)
 •     - เพื่อตรวจสอบการอุดตันในทางเดินปัสสาวะ เช่น นิ่วในไต
      - เพื่อประเมินขนาดของไต
      - เพื่อตรวจสอบโรคถุงน้ำในไต
      - เพื่อตรวจหาอาการอื่น ๆ อาทิ อาการหลอดเลือดแดงที่ไตตีบตัน


  การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต

 • การชะลอการเสื่อมของไต โดยการควบคุมสาเหตุของโรคไต เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไตอักเสบ โรคถุงน้ำในไต โรคนิ่วที่ไต การสูบบุหรี่ และการควบคุมระดับโปรตีนที่รั่วออกมากับปัสสาวะ
 • การรักษาภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะโลหิตจาง ระดับเกลือแร่ในเลีอดผิดปกติ
 • การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ใช้วิธีการฟอกเลือดด้วยระบบน้ำที่มีความบริสุทธิ์ เป็นกระบวนการฟอกที่มีประสิทธิภาพสูงมาก เพราะนอกจากสามารถขจัดของเสียโมเลกุลขนาดเล็กได้แล้ว ยังสามารถขจัดของเสียโมเลกุลขนาดใหญ่ในร่างกาย ซึ่งการฟอกไตแบบเดิมไม่สามารถทำได้
 • การล้างไตผ่านช่องท้องรักษาโรคไตวายเรื้อรัง หลักการล้างไตวิธีนี้คือการใส่สายเข้าไปในช่องท้องแล้วใส่น้ำยาเข้าในช่องท้องเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงปล่อยออก

 • บริการด้านยา

  เภสัชกรจะทำหน้าที่ดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยโรคไต ที่มักจะต้องรับประทานยาหลายขนานพร้อม ๆ กัน โดย

 • ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวยา เช่น วิธีการรับประทาน ฤทธิ์ของยาที่มีต่อร่างกาย ผลข้างเคียงของยา รวมถึงวิธีการบรรเทาอาการข้างเคียงนั้น ๆ
 • เน้นย้ำให้ผู้ป่วยใช้ยาอย่างถูกต้อง
 • วิเคราะห์และค้นหาปัญหาเกี่ยวกับยา เช่น ปฏิกิริยาระหว่างยา การใช้ยาซ้ำซ้อนโดยไม่จำเป็น อาการแพ้ยา ฯลฯ และร่วมมือกับแพทย์ในการบรรเทาผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น
 • ทำการตรวจทานตัวยาสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจากแพทย์มากกว่าหนึ่งคน หรือมีโรคมากกว่าหนึ่งโรค


 • รายละเอียดแพทย์

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง นภธร มหามิตร

  ความชำนาญเฉพาะทาง :

  อายุรกรรมโรคไต
  อายุรกรรม

  คุณวุฒิ :

  วุฒิบัตรอายุรแพทย์โรคไต
  เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 09:00 15:00 สัปดาห์ที่ 1,3,5 สัปดาห์ที่ 2,4 ออกตรวจ 08.00 - 12.00 น.

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง สาวิกา กีรติธารากุล

  ความชำนาญเฉพาะทาง :

  อายุรกรรมโรคไต
  อายุรกรรม

  คุณวุฒิ :

  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคไต
  แพทยศาสตร์บัณฑิต  DIVINE WORD UNIVERSITY

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 09:00 18:00
  อังคาร 09:30 18:30
  พุธ 09:00 18:00
  พฤหัสบดี 10:00 19:00
  ศุกร์ 09:00 18:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง จิรารัตน์ เอี่ยมเจริญยิ่ง

  ความชำนาญเฉพาะทาง :

  อายุรกรรมโรคไต
  อายุรกรรม

  คุณวุฒิ :

  วุฒิบัตรอายุรแพทย์โรคไต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 08:00 17:00
  อังคาร 08:00 18:00
  พุธ 08:00 17:00
  พฤหัสบดี 08:00 16:00
  อาทิตย์ 08:00 17:00


  เวลาทำการ

  จันทร์ เวลา    10.00 - 20.00 น.
  อังคาร - พฤหัสบดี เวลา    10.00 - 17.00 น.
  ศุกร์ เวลา    10.00 - 20.00 น.
  อาทิตย์ที่1 , อาทิตย์ที่3 เวลา    09.00 - 15.00 น.


  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า โทร. 0-2431-0054,0-2117-4999 ต่อ 2138,2120


  แพ็กเกจและโปรโมชั่น

  ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download