คลินิกสุภาพสตรี (สูตินรีเวช)

ผู้หญิงทุกช่วงวัยมีความแตกต่างและต้องการมีสุขภาพดี โรงพยาบาลจึงให้บริการดูแลคุณสุภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์และการคลอด การบริการดูแลสุภาพสตรีทุกช่วงวัย


วินิจฉัยครบวงจรเพื่อตรวจและป้องกันโรคของสตรี

ศูนย์สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลมหาชัย 2 ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคของสตรีทุกชนิด ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

การตรวจวินิจฉัย

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin Prep ตรวจหา HPV Virus และบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV
 • ตรวจความผิดปกติ และตรวจรักษาด้วยเครื่องอัลตร้าซาวนด์ 4 มิติ
 • ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม และอัลตร้าซาวนด์
 • ตรวจอัลตร้าซาวนด์ทางสูตินรีเวช เพื่อวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี

 • การรักษาโรคของสตรี

 • ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ตกขาว และภาวะผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะ (ภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกิน)
 • โรคมะเร็งในสตรีทุกชนิด เช่น มะเร็งเต้านม โดยคลินิกเต้านมพร้อมให้บริการอย่างครบวงจรและดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
 • ให้การรักษาผู้ที่มีปัญหาทางนรีเวชด้วยการผ่าตัดทางหน้าท้อง และการผ่าตัดแบบส่องกล้อง (Laparoscopic Surgery)

 • ดูแลความพร้อมสำหรับสตรีตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนมีบุตร

  โรงพยาบาลพร้อมให้คำปรึกษา ตอบคำถาม และดูแลสตรีตั้งแต่เตรียมตัวเป็นคุณแม่ไปจนถึงหลังคลอด เพื่อสร้างความมั่นใจและคลายความกังวล

 • วางแผนการตั้งครรภ์ ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน เตรียมพร้อมก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร

 • ดูแลการฝากครรภ์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้นม การเตรียมตัวสำหรับการเป็นคุณแม่ รวมถึงการคุมกำเนิดวิธีต่าง ๆ หลังคลอดบุตร
 • จัดอบรมหลักสูตรการเตรียมตัวก่อนคลอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • ตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมเพื่อหาโรคและความผิดปกติของทารก รวมถึงตรวจความเสี่ยงระหว่างการตั้งครรภ์ และให้การดูแลการตั้งครรภ์ของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกในการคลอด
 • ตรวจดูความสมบูรณ์ของเด็กในครรภ์ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวนด์ 4 มิติ

 • ให้บริการคลอดบุตรที่ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งการคลอดธรรมดาและการผ่าตัดคลอด
 • ดูแลการคลอดของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง

 • สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน ซึ่งมีพยาบาลวิชาชีพที่ได้การอบรมเฉพาะทางพร้อมให้บริการดังต่อไปนี้


 • ให้คำปรึกษาการเตรียมพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาหัวนมและเต้านมแก่สตรีตั้งแต่เริ่มฝากครรภ์
 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่ที่มีปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่ที่มีปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่เพื่อฝึกทักษะการให้นมแม่อย่างถูกต้อง
 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่หลังคลอดที่มีปัญหาเต้านมและหัวนม เช่น เต้านมคัด เต้านมอักเสบ หัวนมเจ็บ
 • ให้คำแนะนำคุณแม่ที่มีปัญหาน้ำนมน้อย น้ำนมไม่พอ
 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่ที่มีปัญหาลูกไมม่ยอมดูดนมแม่ สับสนหัวนม
 • บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 • ดูแลให้คำปรึกษาสตรีวัยหมดประจำเดือน

  เมื่ออายุมากขึ้น ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ โรงพยาบาลมหาชัย 2 มีแพทย์ที่จะให้การดูแลและคำแนะนำเพื่อให้คุณสุภาพสตรีเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างเข้าใจ โดยให้การบริการอาทิ

 • ให้คำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน
 • ให้คำปรึกษาและรักษาในเรื่องฮอร์โมน กระดูก และอื่น ๆ

 • รายละเอียดแพทย์

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ จักรพงค์ ศักดิ์เสรีชัย

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  สุภาพสตรี(สูตินรีเวช)

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  โรงพยาบาลราชวิถี
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 09:00 15:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ ธมสิน วิรัชพงศานนท์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  สุภาพสตรี(สูตินรีเวช)

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 08:00 20:00
  อังคาร 08:00 17:00
  พุธ 08:00 17:00
  พฤหัสบดี 08:00 17:00
  ศุกร์ 09:00 12:00
  อาทิตย์ 08:00 17:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง ปวีร์ กอสุวรรณ

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  สุภาพสตรี(สูตินรีเวช)

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรสูติศาสตร์-นารีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อังคาร 08:00 14:00
  พุธ 08:00 14:00
  พฤหัสบดี 08:00 17:00
  ศุกร์ 08:00 20:00
  เสาร์ 08:00 17:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ สรวินท์ ตุลยะเสถียร

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  สุภาพสตรี(สูตินรีเวช)

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตร อนุสาขา การใช้กล้องเพื่อส่องตรวจและรักษาทางนรีเวช
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 08:00 20:00
  อังคาร 08:00 17:00
  พุธ 08:00 20:00
  อาทิตย์ 08:00 17:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง ปริณดา เราจนานนท์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  สุภาพสตรี(สูตินรีเวช)

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อังคาร 16:00 20:00
  พฤหัสบดี 16:00 20:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ ธิบดี หฤไชยะศักดิ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และคัพภวิทยา
  สุภาพสตรี(สูตินรีเวช)

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และคัพภวิทยา
  แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลชลบุรี
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 17:00 20:00


  เวลาทำการ

  จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 – 20.00 น.

  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า โทร. 0-2431-0054, 0-2117-4999 ต่อ 2266, 2267


  แพ็กเกจและโปรโมชั่น

  ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download