คลินิกสุภาพสตรี (สูตินรีเวช)

ผู้หญิงทุกช่วงวัยมีความแตกต่างและต้องการมีสุขภาพดี โรงพยาบาลจึงให้บริการดูแลคุณสุภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์และการคลอด การบริการดูแลสุภาพสตรีทุกช่วงวัย


วินิจฉัยครบวงจรเพื่อตรวจและป้องกันโรคของสตรี

ศูนย์สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลมหาชัย 2 ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคของสตรีทุกชนิด ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

การตรวจวินิจฉัย

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin Prep ตรวจหา HPV Virus และบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV
 • ตรวจความผิดปกติ และตรวจรักษาด้วยเครื่องอัลตร้าซาวนด์ 4 มิติ
 • ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม และอัลตร้าซาวนด์
 • ตรวจอัลตร้าซาวนด์ทางสูตินรีเวช เพื่อวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี

 • การรักษาโรคของสตรี

 • ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ตกขาว และภาวะผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะ (ภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกิน)
 • โรคมะเร็งในสตรีทุกชนิด เช่น มะเร็งเต้านม โดยคลินิกเต้านมพร้อมให้บริการอย่างครบวงจรและดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
 • ให้การรักษาผู้ที่มีปัญหาทางนรีเวชด้วยการผ่าตัดทางหน้าท้อง และการผ่าตัดแบบส่องกล้อง (Laparoscopic Surgery)

 • ดูแลความพร้อมสำหรับสตรีตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนมีบุตร

  โรงพยาบาลพร้อมให้คำปรึกษา ตอบคำถาม และดูแลสตรีตั้งแต่เตรียมตัวเป็นคุณแม่ไปจนถึงหลังคลอด เพื่อสร้างความมั่นใจและคลายความกังวล

 • วางแผนการตั้งครรภ์ ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน เตรียมพร้อมก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร

 • ดูแลการฝากครรภ์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้นม การเตรียมตัวสำหรับการเป็นคุณแม่ รวมถึงการคุมกำเนิดวิธีต่าง ๆ หลังคลอดบุตร
 • จัดอบรมหลักสูตรการเตรียมตัวก่อนคลอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • ตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมเพื่อหาโรคและความผิดปกติของทารก รวมถึงตรวจความเสี่ยงระหว่างการตั้งครรภ์ และให้การดูแลการตั้งครรภ์ของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกในการคลอด
 • ตรวจดูความสมบูรณ์ของเด็กในครรภ์ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวนด์ 4 มิติ

 • ให้บริการคลอดบุตรที่ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งการคลอดธรรมดาและการผ่าตัดคลอด
 • ดูแลการคลอดของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง

 • สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน ซึ่งมีพยาบาลวิชาชีพที่ได้การอบรมเฉพาะทางพร้อมให้บริการดังต่อไปนี้


 • ให้คำปรึกษาการเตรียมพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาหัวนมและเต้านมแก่สตรีตั้งแต่เริ่มฝากครรภ์
 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่ที่มีปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่ที่มีปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่เพื่อฝึกทักษะการให้นมแม่อย่างถูกต้อง
 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่หลังคลอดที่มีปัญหาเต้านมและหัวนม เช่น เต้านมคัด เต้านมอักเสบ หัวนมเจ็บ
 • ให้คำแนะนำคุณแม่ที่มีปัญหาน้ำนมน้อย น้ำนมไม่พอ
 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่ที่มีปัญหาลูกไมม่ยอมดูดนมแม่ สับสนหัวนม
 • บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 • ดูแลให้คำปรึกษาสตรีวัยหมดประจำเดือน

  เมื่ออายุมากขึ้น ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ โรงพยาบาลมหาชัย 2 มีแพทย์ที่จะให้การดูแลและคำแนะนำเพื่อให้คุณสุภาพสตรีเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างเข้าใจ โดยให้การบริการอาทิ

 • ให้คำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน
 • ให้คำปรึกษาและรักษาในเรื่องฮอร์โมน กระดูก และอื่น ๆ

 • รายละเอียดแพทย์

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ จักร์พงค์ ศักดิ์เสรีชัย

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  สุภาพสตรี(สูตินรีเวช)

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  โรงพยาบาลราชวิถี
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 09:00 15:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ ธมสิน วิรัชพงศานนท์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  สุภาพสตรี(สูตินรีเวช)

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 08:00 20:00
  อังคาร 08:00 17:00
  พุธ 08:00 20:00
  พฤหัสบดี 08:00 20:00
  ศุกร์ 09:00 12:00
  อาทิตย์ 08:00 17:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง ปวีร์ กอสุวรรณ

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  สุภาพสตรี(สูตินรีเวช)

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรสูติศาสตร์-นารีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  พฤหัสบดี 08:00 17:00
  ศุกร์ 08:00 20:00
  เสาร์ 08:00 17:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ การัณย์ วีระพงศ์เศรษฐ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  สุภาพสตรี(สูตินรีเวช)

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล
  มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อาทิตย์ 17:00 20:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ สรวินท์ ตุลยะเสถียร

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  สุภาพสตรี(สูตินรีเวช)

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตร อนุสาขา การใช้กล้องเพื่อส่องตรวจและรักษาทางนรีเวช
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 08:00 20:00
  อังคาร 08:00 17:00
  พุธ 08:00 20:00
  พฤหัสบดี 08:00 11:00
  อาทิตย์ 08:00 17:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ ณพัชร ลิขสิทธิพันธุ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  สุภาพสตรี(สูตินรีเวช)

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อังคาร 11:00 20:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง ปริณดา เราจนานนท์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  สุภาพสตรี(สูตินรีเวช)

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อังคาร 16:00 20:00
  พฤหัสบดี 16:00 20:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ ธิบดี หฤไชยะศักดิ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และคัพภวิทยา
  สุภาพสตรี(สูตินรีเวช)

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และคัพภวิทยา
  แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลชลบุรี
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 17:00 20:00


  เวลาทำการ

  จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 – 20.00 น.

  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า โทร. 0-2431-0054, 0-2117-4999 ต่อ 2266, 2267


  แพ็กเกจและโปรโมชั่น