ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

นายแพทย์ สรวินท์ ตุลยะเสถียร

สาขาเชี่ยวชาญ :

สุภาพสตรี(สูตินรีเวช)

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตร อนุสาขา การใช้กล้องเพื่อส่องตรวจและรักษาทางนรีเวช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
จันทร์ 08:00 20:00
อังคาร 08:00 17:00
พุธ 08:00 20:00
พฤหัสบดี 08:00 11:00
อาทิตย์ 08:00 17:00

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054