คลินิกตา (Eyes Clinic)

บริการดูแลรักษาทุกโรคและอาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับดวงตา ตั้งแต่อาการทั่วไปจนถึงการรักษาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านเกี่ยวกับดวงตา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา บริการรักษาโรคและวินิจฉัยความผิดปกติของดวงตา แบบครอบคลุมทุกปัญหาที่เกี่ยวกับดวงตา ได้แก่

 • ม่านตาอักเสบ
 • ต้อเนื้อ
 • ต้อหิน
 • ต้อกระจก
 • จอประสาทตา
 • ความดันในลูกตาสูง

 • รายละเอียดแพทย์

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง นวพร เตชะมณีสถิตย์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ตา

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 09:00 16:00
  พุธ 09:00 16:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ ปิติพงศ์ สุรเมธากุล

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ตา

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา

  ประกาศนียบัตรจักษุวิทยา สาขาต้อหิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
  ประกาศนียบัตรการทำวิจัยโรคต้อหิน มหาวิทยาลัยโตเกียว 
  ประกาศนียบัตร จักษุวิทยาสาขาต้อหิน มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด 
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  พุธ 18:00 18:30

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง สุดาวดี สมบูรณ์ธนกิจ

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ตา

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประกาศนียบัตรสาขาจอประสาทและน้ำวุ้นตา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 10:00 12:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง สุณิสา สินธุวงศ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ตา

  คุณสมบัติ :

  Certificate of Completion Medical Scientist Felowship Program in Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery,Somsung Medical Center,Seoul,Korea
  วุุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทยศาตร์ โรงพยาบาลรามารธิบดี
  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ตารางการออกตรวจแพทย์

   

  ไม่มีตารางออกตรวจ


  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง นัทธมน สุวรรณนิพนธ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ตา

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรจักษุแพทย์เฉพาะทางกระจกตา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  ศุกร์ 17:00 20:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง พรปวีณ์ จินดารักษ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ตา

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 12:00 20:00 สัปดาห์ที่ 1และ 2 ของเดือน

  ชื่อแพทย์ :

  ร.อ.นพ. สุชัย วรอมรโชติ

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ตา

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตร อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
  วุฒิบัตรจักษุวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  ศุกร์ 09:00 16:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ พลกฤษณ์ สุขะวัชรินทร์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ตา

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตร อนุสาขาจักษุวิทยาโรคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

  สาขา จักษุวิทยา

  ตารางการออกตรวจแพทย์

   

  ไม่มีตารางออกตรวจ


  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง สิริมา ตั้งจิตธรรม

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ตา

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตร จักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ตารางการออกตรวจแพทย์

   

  ไม่มีตารางออกตรวจ


  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง พัชราพร จันทรปรรณิก

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ตา

  คุณสมบัติ :

  ประกาศนียบัตรอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ กรมการแพทย์
  วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

   

  ไม่มีตารางออกตรวจ


  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง สุธีรา คุณาสันติวรกุล

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ตา

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร ด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง 
  ผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  แพทยศาตร์บัณฑิต เกียรตินิยม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 08:00 16:30
  อังคาร 08:00 16:30
  พุธ 08:00 16:30
  พฤหัสบดี 08:00 16:30
  อาทิตย์ 08:00 17:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ ปัญชรัช ปรีชาหาญ

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ตา

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  วุฒิบัตร จักษุวิทยา แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาล 
  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อังคาร 17:00 20:00


  เวลาทำการ

  จันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 09.00 - 20.00 น.
  อังคาร เวลา 10.00 - 19.00 น.
  พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 19.00 น.
  เสาร์,อาทิตย์ เวลา 10.00 - 16.00 น.

  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า โทร. 0-2117-4999, 0-2431-0054 ต่อ 2240, 2241


  แพ็กเกจและโปรโมชั่น

  ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download