คลินิกหู คอ จมูก (Ears & Throat & Nose Clinic : ENT)

 • มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น การผ่าตัดไซนัส การผ่าตัดหู การผ่าตัดเนื้องอกบริเวณลำคอ การผ่าตัดไทรอยด์ พร้อมให้การดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การทำงานประสานกันเป็นทีม เพื่อวางแผนการรักษา และติดตามความคืบหน้าของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
 • มีการประชุม ทบทวนการให้การรักษาผู้ป่วย เพื่อพัฒนาคุณภาพ การให้การรักษาอยู่เสมอ
 • ทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมให้คำแนะนำ และปรึกษาปัญหาอาทิเช่น

 • หูอักเสบ โรคหูน้ำหนวก
 • โรคของหู หูอื้อ
 • มีเสียงผิดปกติในหู
 • การได้ยินเสื่อม
 • สิ่งแปลกปลอมในหู
 • ตรวจการทำงานของหูชั้นกลาง
 • การใส่เครื่องช่วยฟังเสียง
 • เจ็บคอเรื้อรัง
 • แผลในคอเรื้อรัง
 • เสียงแหบ
 • เนื้องอกบริเวณลำคอ
 • ต่อมน้ำเหลืองโตบริเวณลำคอ
 • โรคของต่อมน้ำลาย
 • โรคของต่อมไทรอยด์

 • ภูมิแพ้ ไซนัส
 • การผ่าตัดไซนัส

 • ศูนย์การได้ยิน การพูด การทรงตัวและเสียงในหู

  การได้ยิน ปัญหาใหญ่ที่ไม่ควรมองข้าม

          ทารกแรกเกิดจำนวน 3 ใน 1000 ราย มีความพิการทางการได้ยินหรืออาการหูตึงมาแต่กำเนิด ซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนาการโดยรวม และโดยเฉพาะการพูด ที่ส่งผลให้เด็กมีโอกาสเป็นใบ้สูงขึ้น ถ้าไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัย และฟื้นฟูบำบัดทันเวลา
          ปัจจุบันด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีก้าวหน้า สามารถตรวจคัดกรองได้ตั้งแต่ทารกแรกเกิด และหากสงสัยว่าหูหนวกหรือหูตึง ควรตรวจยืนยันภายในเวลา 6 เดือนแรก จะทำให้การรักษาและฟื้นฟูบำบัดโดยใช้เครื่องช่วยการได้ยิน และสอนพูดได้ทันเวลา เพื่อไม่ให้อาการหูตึง หูหนวก เป็นเหตุให้ไม่สามารถพูดได้ หรือเป็นใบ้ในที่สุด หากพบแพทย์ช้า การฟื้นฟูจะเป็นไปได้ยาก เพราะพัฒนาการทางสมองส่วนการได้ยินจะสูญเสียไปภายใน 2 ขวบ ดังนั้น การฟื้นฟูอาการหูตึงในเด็กแรกเกิด ควรทำตั้งแต่ก่อนอายุ 1 ขวบ เนื่องจากจะสามารถเสริมทักษะต่าง ๆ ได้ง่าย แต่ถ้าหากอายุเกิน 6 ขวบ การฟื้นฟูจะยากหรืออาจไม่เกิดผล เพราะสมองที่พัฒนาการพูดหยุดชะงัก อย่างไรก็ตามหากเด็กไม่ได้ผ่านการตรวจวินิจฉัยตั้งแต่แรกเกิด ผู้ปกครองสามารถสังเกตอาการเริ่มต้นได้ อาทิ เด็กไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียงหรือพูดด้วย ไม่หัน ไม่รับรู้ ไม่เลียนเสียงพ่อแม่ ออกเสียงไม่ชัดเจน
          ปัจจุบันมีการตรวจคัดกรองการได้ยินตั้งแต่แรกคลอด โดยวัดการรับรู้ตอบสนองของปลายประสาทรับเสียงในหูชั้นใน (Otoacoustic Emmission) ถ้าไม่ผ่านด้วยเหตุใดก็ตามจะต้องมีการตรวจซ้ำ และยืนยันโดยวัดการได้ยินระดับก้านสมอง (Duditory Brainstem Response) การตรวจดังกล่าวเด็กจะไม่มีการเจ็บปวดใด ๆ เป็นการฟังเสียงตามปกติ และหากตรวจพบความผิดปกติ จะทำการตรวจหาระดับการได้ยินที่ถูกต้อง ณ ความถี่ต่าง ๆ (Auditory Steady State Response) เพื่อจัดเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมแต่ละข้างและเป็นราย ๆ ไป เพราะเด็กที่หูพิการนั้นมีระดับการสูญเสียตั้งแต่น้อยไปถึงรุนแรง

          ผู้สูงอายุ กับ อาการหูอื้อ หูตึง เวียนศีรษะ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มักถูกเรียกว่าผู้สูงอายุ และถูกจัดเข้ากลุ่ม “วัยเสื่อม” เมื่อเกิดอาการหูอื้อ หูตึง เวียนศีรษะ ก็มักจะถูกละเลย คิดว่าเสื่อมจากวัย ไม่อาจแก้ไขให้คืนดีได้ คิดว่าเป็นเรื่องธรรมที่จะต้องยอมรับ โดยมิได้มีความเข้าใจเรื่องการเสียการได้ยิน และโดยเฉพาะการเสียทรงตัวในผู้สูงอายุ ว่าเป็นเรื่องซับซ้อนที่อาจมีหลายเหตุปัจจัยที่เป็นอันตรายและอาจป้องกันได้ อาจแก้ไขให้ฟื้นคืนดีได้ อย่างไรก็ตาม การแพทย์ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันได้มีการให้ความสนใจผู้สูงอายุมากขึ้น ทำให้โรงพยาบาลส่วนใหญ่มีบริการตรวจวินิจฉัยให้การรักษาผู้สูงอายุมากขึ้น
          การแพทย์ในสาขาผู้สูงอายุเป็นเรื่องซับซ้อนและละเอียดอ่อน เนื่องจากโรคของผู้สูงอายุ ยากจะจำกัดอยู่ ณ อวัยวะเดียวของร่างกาย แต่มักพบความผิดปกติของหลายอวัยวะร่วมกัน ร่วมกับการมีโรคทางกายอื่น ๆ เรื้อรังหรือทับซ้อน รวมทั้งการเสื่อมโดยธรรมชาติ ทำให้การให้การวินิจฉัยและการดูแลรักษายากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ จำเป็นต้องเข้าใจปัจจัยร่วมต่าง ๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการดูแลรักษาผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          การเสียสมรรถภาพการทรงตัว หรือเกิดอาการเวียนศีรษะ รวมทั้งการเสื่อมการได้ยิน เป็นเรื่องที่พบบ่อยในผู้สูงอายุโดยเฉพาะ และมักได้รับการละเลยว่าเนื่องจากอายุมากแล้ว ทั้ง ๆ ที่ความผิดปกติหลายอย่างอาจป้องกันได้ และแม้เกิดขึ้นแล้วก็อาจรักษาให้หายได้ หรือแก้ไขให้ทุเลา รวมทั้งการฟื้นฟูบำบัดให้กลับฟื้นคืนดีได้ ยิ่งกว่านั้น อาการเวียนศีรษะในผู้สูอายุอาจมีสาเหตุจากโรคแฝงทางร่างกายหรือโรคทางสมอง ซึ่งอาจร้ายแรงเป็นอันตรายต่อชีวิต เช่น ภาวการณ์ขาดเลือดของสมองและหูชั้นใน การผิดปกติของกระดูกคอไปทับเส้นเลือดในสมอง

  การบริการตรวจวินิจฉัย

 • การตรวจวินิจฉัย และรักษาความผิดปกติ เกี่ยวกับการได้ยิน การทรงตัว และอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน อาทิ
 •     - โรคหินปูนในหูชั้นในเคลื่อน หรือโรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่า (benign paroxysmal positional vertigo : BPPV) เป็นสาเหตุให้เกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน โดยเฉพาะในขณะเปลี่ยนท่าของศีรษะ เช่น ขณะล้มตัวลงนอนหรือลุกจากที่นอน ขณะพลิกตัวในที่นอน ก้มดูของหรือเงยหน้าขึ้นข้างบน
      - โรคน้ำในหูชั้นในผิดปกติหรือโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน (Meniere’s disease) ทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน ร่วมกับอาการหูอื้อ การได้ยินลดลง และมีเสียงรบกวนในหูได้
      - โรคเส้นประสาทการทรงตัวในหูอักเสบ (vestibular neuronitis)
      - โรคเนื้องอกของประสาทการทรงตัวหรือเส้นประสาทการได้ยิน (acoustic neuroma)
      - หูอื้อ (sudden hearing loss)
      - การสูญเสียการได้ยินจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อซิฟิลิส ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
      - การเสียสมดุลการทรงตัว เช่น โคลงเคลง ทรงตัวได้ไม่ดี เดินแล้วเซ เดินแล้วจะล้ม
 • การตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยินในทารกและเด็กเล็ก เช่น สูญเสียการได้ยินแต่กำเนิด การได้ยินผิดปกติ เป็นต้น
 • การทดสอบการได้ยินโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
 •     - การทดสอบการได้ยินแบบมาตรฐาน
             1. การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (audiometry)
             2. การตรวจแรงดันและการทำงานของหูชั้นกลาง (tympanometry)
 • การทดสอบการได้ยินโดยใช้เครื่องมือพิเศษ
 •     - การตรวจการทำงานของเซลล์ขนในหูชั้นใน (otoacoustic emission : OAE)
 • การตรวจคัดกรองการได้ยิน (hearing screening check)
 •     - การตรวจในผู้ใหญ่
      - การตรวจในทารกแรกเกิดและทารกที่ได้รับการดูแลอยู่ในแผนกบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด (Neonatal Intensive Care Unit : NICU)
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยิน ในผู้ป่วยที่มีปัญหาการได้ยินที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ หรือยังมีความบกพร่องของการได้ยินอยู่ ต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยิน ซึ่งต้องอาศัยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์พิเศษต่าง ๆ อาทิ เครื่องช่วยฟัง (hearing aids) ประสาทหูเทียม เป็นต้น

 • รายละเอียดแพทย์

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ อรรถกร มีเนตรขำ

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  หู คอ จมูก

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 08:00 17:00
  อังคาร 08:00 20:00
  พฤหัสบดี 08:00 20:00
  อาทิตย์ 08:00 17:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ พัลลภ ศิริบุญคุ้ม

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  หู คอ จมูก

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 17:00 20:00
  อาทิตย์ 17:00 19:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง ปริย ปิ่นแก้ว

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  หู คอ จมูก

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิกวิทยา
  แพทยศาสตร์บัญฑิต  คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 09:00 15:00 สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ ภาวิต พูนภักดี

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  หู คอ จมูก

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิก ลาริงซวิทยา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
  พทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อังคาร 09:00 17:00
  พุธ 08:00 20:00
  ศุกร์ 08:00 20:00
  เสาร์ 08:30 19:00 สัปดาห์ที่ 1,3,5


  เวลาทำการ

  จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 20.00 น.
  ศุกร์ สัปดาห์ 1,3,5 เวลา 09.00 - 20.00 น./สัปดาห์ที่ 2,4 เวลา 09.00 - 17.00 น.
  เสาร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
  อาทิตย์ เวลา 09.00 - 19.00 น.

  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า โทร. 0-2117-4999, 0-2431-0054 ต่อ 2240,2241


  แพ็กเกจและโปรโมชั่น