เสวนารอบรู้ทุกประเด็นโรคและวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

"โรคไข้เลือดออก" 1 ใน 4 โรคอันตรายที่ควรเฝ้าระวังในปี 2560 โรงพยาบาลมหาชัย 2 ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการจัดงานเสวนาสาระดีๆ มีประโยชน์ "รอบรู้ทุกประเด็นโรคและวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก" ภายในงานจัดกิจกรรมให้ความรู้ทุกประเด็นโรคไข้เลือดออก และแนวทางการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นผู้ป่วย ห่างไกลความรุนแรงของโรค เพิ่มภูมิคุ้มกันปกป้องชีวิต โดยอาจารย์แพทย์ผู้ร่วมทีมวิจัยวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever) พร้อมนักวิชาการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน