ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

รศ.นพ. วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ์

สาขาเชี่ยวชาญ :

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ และโรคกระดูกสันหลัง
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
Reseach Fellowships in Pediatric
Urthopedics Alfred I Dupont Institute
Wilmington Delaware,USA 1991
Fellowships in Spinal Surgery Twin
Cities Seo

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
เสาร์ 10:00 12:00

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054