ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

ผศ.นพ. สมบูรณ์ ฤกษ์วิบูลย์ศรี

สาขาเชี่ยวชาญ :

ศัลยกรรมเด็ก

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรกุมารศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
เสาร์ 14:00 22:30
อาทิตย์ 08:00 14:00

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054