ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

ผศ.พญ. สิรินทร ฉันศิริกาญจน

สาขาเชี่ยวชาญ :

อายุรกรรมผู้สูงอายุ

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรอายุรศาสตร์
แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Master of Science(Geriatric Medicine) University of Glasgow, United Kingdom

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
จันทร์ 18:00 20:00 สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
พฤหัสบดี 18:00 20:00 สัปดาห์ที่ 1และ 4 ของเดือน
เสาร์ 08:00 12:00 สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054