ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

นายแพทย์ พาสรรค์ ผลโภค

สาขาเชี่ยวชาญ :

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้อง

คุณสมบัติ :

ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้อง University of California Los Angeles
ประกาศนียบัตรการบาดเจ็บทางกีฬา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกฎเกล้า
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
เสาร์ 09:00 12:00

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054