ขอแสดงความยินดีต่อ รศ.นพ.วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีต่อ รศ.นพ.วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์แพทย์ที่ปรึกษาศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ รพ.มหาชัย2 ที่ได้รับตำแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาวิชา ออร์โธปิดิกส์ ในการนี้ นพ.วิญญู เอี่ยมชีรางกูร กรรมการผู้จัดการและองค์กรแพทย์ รพ.มหาชัย2 ได้ร่วมแสดงความยินดีกับการได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรติครั้งนี้