ชีวิตลูกดี๊ ดี เมื่อมีคุณหมอเด็ก 24 ชม.

พร้อมรับมือ...สุขภาพลูกน้อยรอบด้าน เปิดบริการคลินิกเด็ก 24 ชม. ร.พ.มหาชัย 2 ในงาน "ชีวิตลูกดี๊ดี เมื่อมีคุณหมอเด็ก 24 ชม." ภายในงานจัดกิจกรรม นิทรรศการ และเสวนาให้ความรู้ โดย แพทย์หญิงดาวัลย์ อนุวุฒินาวิน กุมารแพทย์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัย 2 นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค และแพทย์หญิงรัชนีวรรณ สินิทธ์กุล ภาคกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้เกียรติร่วมงาน