วันปาฐกกถาดาวัลย์ ครั้งที่ 11

นายแพทย์วิญญู เอี่ยมชีรางกูร กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลมหาชัย 2 ให้เกียรติเปิดงานปาฐกถาดาวัลย์ วันแห่งความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลมหาชัย 2 ได้เวียนมาอีกวาระหนึ่ง วันแห่งการเชิดชูบุคลากรที่ปฏิบัติงานมาด้วยความตั้งใจครบ 15 ปี และรางวัลพนักงานดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากร