วันปาฐกถาดาวัลย์ ครั้งที่ 10

วันแห่งการเชิดชูบุคลากรดีเด่น ของโรงพยาบาลมหาชัย 2 ที่พวกเราภาคภูมิใจ ได้เวียนมาครบรอบอีกวาระหนึ่ง ขอแสดงคามยินดีแก่ทุกๆคนที่ได้รับรางวัลดีเด่นในครั้งนี้ โดยมี พ.ญ.ดาวัลย์ อนุวุฒินาวิน ผู้อำนวยการ เป็นแบบอย่างที่ดีกว่า 25 ปี