โรงพยาบาลมหาชัย 2 ได้จัดระบบบริการในสถานการณ์ การระบาดของโรคโควิด-19