คำแนะนำการปฏิบัติตัว ในสถานการณ์ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)