ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

นายแพทย์ ณัฐบุตร ศรีบุญวรกุล

สาขาเชี่ยวชาญ :

อายุรกรรม

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เกียรตินิยมอันดับ1 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
อังคาร 17:00 20:00
ศุกร์ 17:00 20:00

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054