ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

พ.ต.นพ. ฉัตรชัย เลาห์ภากรณ์

สาขาเชี่ยวชาญ :

อายุรกรรมโรคปอดและทางเดินหายใจ
อายุรกรรม

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรอายุรศาสตร์
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบหายใจ
วุฒิบัตรเวชบำบัดวิกฤต
เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าฯ

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
จันทร์ 10:00 15:00

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054