วัคซีนเด็กเสริมภูมิคุ้มกันสำหรับลูกน้อย

วัยเด็ก...เป็นช่วงที่ร่างกายกำลังพัฒนา รวมถึงระบบภูมิคุ้มกันยังไม่สมบูรณ์จึงมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ ได้ง่าย ความรุนแรงของโรคอาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการหรืออาจรุนแรงถึงแก่ชีวิต เด็กจึงควรได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคต่างๆ ที่สำคัญในเด็ก เพื่อส่งเสริมให้ลูกน้อยมีสุขภาพที่แข็งแรง ปลอดภัยจากโรคร้ายที่อาจเป็นอันตรายได้


ดังนั้นเพื่อเสริมสร้างให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีภูมิคุ้มกันโรคที่ดี โรงพยาบาลมหาชัย 2 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันควบคุมโรคด้วยวัคซีน

มหกรรมลดราคา สุขภาพ & ความงาม