ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

แพทย์หญิง พิชญ์ญาดา ผดุงพงษ์

สาขาเชี่ยวชาญ :

กุมารเวชพัฒนาการและพฤติกรรม
กุมารเวช

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ อนุสาขาพัฒนาการและพฤติกรรม
แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
เสาร์ 09:00 16:00

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054