งานวิจัยหลายชิ้นพบว่า ก่อนจะมีอาการจากเบาหวาน หรือวินิจฉัยป่วยโรคเบาหวาน จริงๆแล้วผู้ป่วยเริ่มเป็นเบาหวานมาก่อน 5 หรือ 10 ปี การตรวจคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงจึงสำคัญเพื่อให้รักษาได้ทันก่อนจะมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน โดยสามารถประเมินตนเองเพื่อดูความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานในอนาคต (ใน 12 ปีข้างหน้า)
 

ทำนายความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานในอนาคต

ชื่อ- สกุล

เบอร์โทรศัพท์มือถือ