ให้การดูแลรักษาและตรวจวินิจฉัย การตรวจสมรรถภาพปอด และการตรวจสมรรถภาพร่างกายทั่วไป การตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดโดยเฉพาะ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งผ่านการอบรม เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเน้นการปฏิบัติต่อผู้ป่วยและมีวัตถุประสงค์หลักคือ การช่วยให้ผู้ป่วยพ้นจากความทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วย รวมถึงการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

บริการ
1.ตรวจสมรรถภาพปอด เพื่อยืนยันโรคปอดอุดกั้น
2.ให้คำแนะนำการใช้ยาพ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
3.ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับโรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4.ให้การรักษาในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงเฉียบพลัน และให้แผนการรักษาเพื่อเพิ่มสมรรถภาพให้ผู้ป่วยฟื้น
    จากอาการได้เร็วขึ้น โดยการทำงานร่วมกันเป็นทีม เช่น เรื่องโภชนาการ กายภาพบำบัด เรื่องการใช้
    ยาที่ถูกวิธี เป็นต้น
 
 
 
แพทย์หญิง อรพิน เหลืองทำเหมือน
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและ
ภาวะวิกฤตระบบการหายใจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาตรวจ
พฤหัสบดี
17.00 – 19.00 น.